Οικονομικές εκθέσεις

2019


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2019 – 30.06.2019

 

2018


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2018 – 30.06.2018 (Ορθή επανάληψη)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2018 – 30.06.2018

 

2017


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017 
(Ορθή επανάληψη 2)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017 (Ορθή επανάληψη 1)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017

 

2016


Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2016 – 30.06.2016

Στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2016 – 31.12.2016

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2016 – 30.06.2016

 

2015


 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2015 – 30.09.2015

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2015 – 30.06.2015

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2015 – 31.03.2015

 

Στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2015 – 31.12.2015

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2015 – 30.09.2015

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2015 – 30.06.2015

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2015 – 31.03.2015

2014


 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2014 – 30.09.2014

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2014 – 30.06.2014 (Ορθή επανάληψη)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2014 – 30.06.2014

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2014 – 31.03.2014

 

Στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2014 – 31.12.2014

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2014 – 31.09.2014

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2014 – 31.06.2014

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2014 – 31.03.2014

2013


 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2013 – 30.09.2013

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2013

Τροποποιημένη Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2013 – 31.03.2013

 

Στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2013 – 31.12.2013

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2013 – 30.09.2013

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2013 – 30.06.2013

Τροποποιημένα Στοιχεία και Πληροφορίες

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2013 – 31.03.2013

2012


 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2012 – 30.09.2012

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2012

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2012 – 31.03.2012

 

Στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2012 – 31.12.2012

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2012 – 30.09.2012

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2012 – 30.06.2012

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2012 – 31.03.2012

2011


 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2011 – 30.09.2011

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2011

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2011 – 31.03.2011

 

Στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2011 – 31.12.2011

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2011 – 30.09.2011

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2011 – 30.06.2011

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2011 – 31.03.2011

2010


 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2010 – 30.09.2010

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2010

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2010 – 31.03.2010

 

Στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2010 – 31.12.2010

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2010 – 30.09.2010

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2010 – 30.06.2010

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2010 – 31.03.2010

2009


 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2009 – 30.09.2009

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2009

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2009 – 31.03.2009

 

Στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2009 – 31.12.2009

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2009 – 30.09.2009

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2009 – 30.06.2009

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2009 – 31.03.2009

2008


 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2008

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2008 – 30.09.2008

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2008

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2008 – 31.03.2008

 

Στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2008 – 31.12.2008

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2008 – 30.09.2008

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2008 – 30.06.2008

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2008 – 31.03.2008

2007


 

Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2007 – 30.09.2007

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2007 – 31.03.2007 (Επαναδημοσίευση)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 01.01.2007 – 31.03.2007

 

Στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Ανακοίνωση περι Οικονομικών Καταστάσεων

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2007 – 31.12.2007

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2007 – 30.09.2007

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2007 – 30.06.2007

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2007 – 31.03.2007 (Επαναδημοσίευση)

Στοιχεία & Πληροφορίες Περιόδου 01.01.2007 – 31.03.2007

developed by everti.eu

Συνεχίζοντας τη χρήση του website, συμφωνείτε με την πολιτική cookies. περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close