Εταιρικές ανακοινώσεις

Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4569/2018

Δημοσιεύθηκε στις: 09.04.2019

Ημερομηνία: 09.04.2019

Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4569/2018

Η Εταιρία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής Εταιρία), ανακοινώνει, ότι σε συνέχεια της από 03.04.2019 ανακοίνωσης της εταιρίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. («ΕΛ.Κ.Α.Τ.» ή «ATHEXCSD»), σχετικά με την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 (παρ. 7,8,9) του Ν. 4569/2018, προκειμένου να αποφευχθεί η εκποίηση διαθέσιμων αξιών της Εταιρίας, οι δικαιούχοι-μέτοχοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα ανάθεσης εκποιούμενων διαθεσίμων αξιών δικαιούχου σε Μέλος που αναρτήθηκε στη σχετική ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 22.03.2019 θα πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη – και σε κάθε περίπτωση πριν την 10.04.2019 – μεταφορά χαρτοφυλακίων από τον Ειδικό Λογαριασμό σε Λογαριασμό Χειριστή, υπό το χειρισμό Χειριστή Σ.Α.Τ. της επιλογής τους. Σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr/web/guest/law4569).

Οικονομικό Ημερολόγιο 2019

Δημοσιεύθηκε στις: 09.04.2019

Ημερομηνία: 09.04.2019

Οικονομικό Ημερολόγιο 2019

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία”  ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019 ως  εξής :

– Ανακοίνωση και δημοσίευση ετήσιων αποτελεσμάτων χρήσης 2018 (01.01 – 31.12.2018) : Τρίτη 30.04.2019
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : 27 Ιουνίου 2019
– Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ εξαμήνου 2019 : Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

Σημειώνεται πως οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων θα γίνονται μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την αντίστοιχη ημερομηνία στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.varvaressos.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα υποβάλλει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρόταση για μη διανομή μερίσματος.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Μερική κάλυψη της Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Δημοσιεύθηκε στις: 05.04.2019

Ημερομηνία: 05.04.2019


Μερική κάλυψη της Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Η εταιρία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής η Εταιρία) γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας της 07.08.2018 και 04.01.2019 και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην από 13.03.2019 συνεδρίασή του και πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από τις 20.03.2019 έως και τις 03.04.2019, καλύφθηκε μερικώς με την άντληση κεφαλαίων ποσού ευρώ 1.407.497,40 μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής παλαιών μετόχων.

Ειδικότερα, οι εγγραφές από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης και δικαίωμα προεγγραφής μετόχους καλύφθηκε κατά ποσοστό 95,33% με την καταβολή συνολικού ποσού ευρώ 1.405.578,60 που αντιστοιχεί σε 4.685.262 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές, ενώ 229.770 έμειναν αδιάθετες.

Με την από 03.04.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, διατέθηκαν 6.396 μετοχές από τις 229.770 αδιάθετες μετοχές, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέλθει σε 95,46% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε ευρώ 1.407.497,40.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου 4548/2018 και τις αποφάσεις των από 07.08.2018 και 04.01.2019 Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, δηλαδή κατά 1.407.497,40 ευρώ, με την έκδοση 4.691.658 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε ευρώ 1.899.000,60 διαιρούμενο σε 6.330.002 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

Νάουσα, 03.04.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Παραίτηση της κας Ιζαμπέλλας Κ. Βαρβαρέσου από Πρόεδρο

Δημοσιεύθηκε στις: 14.03.2019

Ημερομηνία: 14.03.2019

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία”  και το διακριτικό τίτλο “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.” ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίασή του της 13ης Μαρτίου 2019 αποδέχθηκε την παραίτηση της κας Ιζαμπέλλας Κ. Βαρβαρέσου από Πρόεδρο και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και αποφάσισε την αναπλήρωση του παραιτηθέντος Μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει ως ακολούθως:

● Αναστασία Γρ. Βαρβαρέσου, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

● Νικόλαος Ι. Βελής, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

● Ουρανία Ι. Παναγιωταλίδη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

● Παντελής Θ. Παλαντζίδης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

● Νιόβη Βλ. Αμανατίδου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η ως άνω αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.

Ανακοίνωση για ΑΜΚ : Ημερομηνία Αποκοπής και Περίοδος διαπραγμάτευσης Δικαιώματος Προτίμησης

Δημοσιεύθηκε στις: 13.03.2019

Ημερομηνία: 13.03.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

«ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»

Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 15/03/2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 20/03/2019-03/04/2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 20/03/2019 – 29/03/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής η «Εταιρία») γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Η Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 04.01.2019 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά € 1.474.509,60, με την έκδοση 4.915.032 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά  μετοχή (εφεξής η «Αύξηση»). Σύμφωνα με την από 22.01.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε € 0,30 ανά Νέα Μετοχή (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης»), η οποία, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 04.01.2019, δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε € 1.966.012,80 και θα διαιρείται σε 6.553.376 κοινές, ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της Αύξησης, σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν σε € 1.474.509,60.

Η ανωτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου  της Εταιρίας έχει καταχωρηθεί την 22.01.2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) και με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1638833 η με αριθμό 7775/22.01.2019 (ΑΔΑ:6ΓΜ7465ΧΙ8-ΥΛΒ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα Αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 15η Μαρτίου 2019. Από την 15.03.2019 (εφεξής η «Ημερομηνία Αποκοπής»), οι υφιστάμενες ανώνυμες μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση. Από την Ημερομηνία Αποκοπής, η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία 26/17.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

(α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά τη πρώτη εργάσιμη ημέρα (record date) που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, ήτοι την 18.03.2019, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο αποκοπής και

(β) όσοι αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.
Η περίοδος άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης ορίζεται από την 20.03.2019 έως και την 03.04.2019.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. Ως λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 29.03.2019. Τα Δικαιώματα Προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς Αξιών της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 03.04.2019) παύουν να ισχύουν.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης), είτε απευθείας στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας  (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).

Ειδικότερα για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας  οι κάτοχοι τους θα πρέπει ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή από την Ε.Χ.Α.Ε., αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ.
β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους.

γ) Να καταβάλουν, σε ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την παρούσα αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους.

Η Καταβολή θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχτεί ειδικά για την αύξηση αυτή, είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην Εθνικής Τράπεζας κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της αύξησης.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγράφων αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.

Οι επενδυτές που ασκούν δικαίωμα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των νέων μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ή Τράπεζα που συνεργάζεται καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την Ε.Χ.Α.Ε.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα έχουν δικαίωμα προεγγραφής για τυχόν αδιάθετες μετοχές (εφεξής «Αδιάθετες Μετοχές»)  εφόσον έχουν ασκήσει πλήρως το δικαίωμα προτίμησής τους. Οι ως άνω δικαιούχοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση στην Τιμή Διάθεσης αδιάθετων Νέων Μετοχών και έως το 100% των Νέων Μετοχών που τους αναλογούν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης (εφεξής «Δικαίωμα Προεγγραφής»).

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτοχρόνως με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των κατόχων δικαιώματος προεγγραφής (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή Θεματοφυλακή Τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας  (για τους κατόχους δικαιώματος που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους).

Ειδικότερα, οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης, μετά την πλήρη άσκησή τους, θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής επί τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών,  με την υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας  όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των νέων μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν. Η άσκηση του δικαιώματος προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο μέτοχος τηρεί ή θα ανοίξει στην Εθνική Τράπεζα , κατά ποσό ίσο με την αξία των νέων μετοχών για τις οποίες ασκεί το δικαίωμα προεγγραφής. Η Εθνική Τράπεζα  κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποιήσεως του ασκηθέντος δικαιώματος προεγγραφής του μετόχου, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της αύξησης.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής τους, μέσω των χειριστών τους, θα υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέσω των χειριστών τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους μετόχους να προβούν σε ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση της από 04.01.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κλασματικές μετοχές δεν θα εκδοθούν.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω των προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολο τους.  Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων Νέων Μετοχών που έχουν ζητήσει (Δικαίωμα Προεγγραφής) σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση των αδιάθετων.

Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων Νέων Μετοχών  θα αποδεσμεύονται υπέρ αυτών που άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της Αύξησης από τους παλαιούς μετόχους (εξάσκηση δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής), οι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

Η Εταιρία θα εκδώσει ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών μέσω του Ηλεκτρονικού Δελτίου Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σημειώνεται ότι μετά την πιστοποίηση της παρούσας αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρίας και τη σχετική καταχώρηση στο αρμόδιο Υπουργείο δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της για οποιοδήποτε λόγο.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 08.03.2019 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ((http://www.varvaressos.gr) από τις 08.03.2019. Επίσης, το εν λόγω Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρίας, Δ.Δ. Στενημάχου, 59200 Νάουσα.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα. Λαναρά Μαρία (τηλ. 23320 52650) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

developed by everti.eu

Συνεχίζοντας τη χρήση του website, συμφωνείτε με την πολιτική cookies. περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close