Εταιρικές ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Δημοσιεύθηκε στις: 04.06.2019

Ημερομηνία: 04.06.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ. ΓΕΜΗ 20951226000 (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ 10650/06/Β/86/22)

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την συνεδρίασή του της 03.06.2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσια Οικονομικά αποτελέσματα 2018

Δημοσιεύθηκε στις: 30.04.2019

Ημερομηνία: 30.04.2019

Ετήσια Οικονομικά αποτελέσματα 2018

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά το έτος 2018 διαμορφώθηκε σε 14,48 εκατ. Ευρώ έναντι 19,35 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017, μειωμένος κατά 25%, λόγω της μειωμένης παραγωγής, συνέπεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την 06.01.2018 και της έλλειψης χρηματοδότησης. Παράλληλα η εταιρία υλοποίησε επενδύσεις 2,4 εκ. ευρώ αναβαθμίζοντας και επεκτείνοντας τις γραμμές παραγωγής, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου  επενδυτικού της σχεδίου από τον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 που αφορά στην θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής της διαδικασίας και την διείσδυση σε νέες καινοτόμες αγορές.  Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 11,66 εκατ. Ευρώ ποσοστό 80,58% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2018 ανήλθαν σε ζημίες 1,39 χιλ.  Ευρώ έναντι ζημιών 288 χιλ. Ευρώ του 2017. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε αρνητικό σε -473,28 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών 802,24χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες 3,59 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 2,27 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες μαζί με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2018 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Δημοσιεύθηκε στις: 25.04.2019

Ημερομηνία: 25.04.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής Εταιρία),  σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και μετά από σχετική γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, ότι στις 25.04.2019 λόγω συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών (Αποφάσεις Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της 07.08.2018 και 04.01.2019) :

– Η κα Αναστασία Βαρβαρέσου, απέκτησε 2.524.713 κοινές ανώνυμες μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 757.413,90 Ευρώ. Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών, η συμμετοχή της στην Εταιρία αυξήθηκε από 659.262 μετοχές (που αντιπροσώπευαν ποσοστό 40,24% επί των δικαιωμάτων ψήφου) σε 3.183.975 μετοχές (που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 50,30%).

– Ο κ. Κων/νος Βαρβαρέσος, απέκτησε 2.153.340 κοινές ανώνυμες μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 646.002,00 Ευρώ. Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών η συμμετοχή του στην Εταιρία αυξήθηκε από 677.161 μετοχές (που αντιπροσώπευαν ποσοστό 41,33% επί των δικαιωμάτων ψήφου) σε 2.830.501 μετοχές (που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 44,72%).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Δημοσιεύθηκε στις: 25.04.2019

Ημερομηνία: 25.04.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής Εταιρία),  ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, ότι στις 25.04.2019 :

– Η κα Αναστασία Βαρβαρέσου του Γρηγορίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας απέκτησε 2.524.713 κοινές ανώνυμες μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρίας στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συνολικής αξίας 757.413,90 Ευρώ.

– Ο κ. Κων/νος Βαρβαρέσος του Γρηγορίου (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005 και του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014) απέκτησε 2.153.340 κοινές ανώνυμες μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρίας στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συνολικής αξίας 646.002,00 Ευρώ.

Ανακοίνωση για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3556/2007

Δημοσιεύθηκε στις: 25.04.2019

Ημερομηνία: 25.04.2019

Ανακοίνωση για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3556/2007

Η εταιρία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής  «η Εταιρία»), κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:

(α) την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών που αποφασίσθηκε από τις  Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 07.08.2018  και 04.01.2019 κατά 1.407.497,40 Ευρώ και

(β) την από 25.04.2019 έναρξη διαπραγμάτευσης των 4.691.658 νέων κοινών ανώνυμων, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 1.899.000,60 Ευρώ, τα δε συνολικά δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε 6.330.002 και προκύπτουν από ισάριθμες κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η καθεμία.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ύψους Ευρώ 1.407.497,40, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.4 του εγκριθέντος στην από 08.03.2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου.

developed by everti.eu

Συνεχίζοντας τη χρήση του website, συμφωνείτε με την πολιτική cookies. περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close