Εταιρικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τη διαδικασία μετατροπής των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές και καταγραφής των μετόχων της κατά το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018

Δημοσιεύθηκε στις: 28.06.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη διαδικασία μετατροπής των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές και καταγραφής των μετόχων της κατά το άρθρο 184 του Ν.4548/2018

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» της 27ης Ιουνίου 2019 αποφάσισε την αντικατάσταση των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές κατ ́ εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανακοινώνει ότι η ονομαστικοποίηση των μετοχών οφείλει να γίνει μέχρι την 31.12.2019. Επειδή οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για την διαδικασία καταγραφής των μετόχων της θα ακολουθηθούν οι κανόνες για τη νομιμοποίηση των μετόχων ενόψει συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018.
Ειδικότερα, για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (παράγραφος 5.3.7 περί «Εισαγωγής μετοχών λόγω μετατροπής μετοχών άλλης κατηγορίας»). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το βιβλίο μετόχων της Εταιρίας θα τηρείται από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρίας, ως αυτό τροποποιήθηκε με την από 27.06.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και εκκρεμεί η καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται βάσει ενημέρωσης που θα λαμβάνει η Εταιρία είτε με την ηλεκτρονική σύνδεσή της με τις υπηρεσίες μητρώου του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε., είτε μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας να επικαιροποιήσουν ή/και συμπληρώσουν τα καταγεγραμμένα στοιχεία τους στην Μερίδα Επενδυτή και στον Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., δεδομένου ότι στο βιβλίο μετόχων πρέπει να αναγράφονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 τα εξής στοιχεία : i) το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία του μετόχου, ii) η διεύθυνση του μετόχου ή η έδρα της εταιρίας μετόχου, iii) το επάγγελμα, iv) η εθνικότητα και v) ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών του.
Η Εταιρία θα ενημερώνει τους μετόχους εγκαίρως για τις εξελίξεις επί του θέματος.
Νάουσα, 28.06.2019 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Δημοσιεύθηκε στις: 27.06.2019

Ημερομηνία: 27.06.2019

Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2018, την Πέμπτη 27.06.2019, στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 2 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 95,02% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 6.014.476 μετοχών επί συνόλου 6.330.002 μετοχών.

Αποφάσεις (PDF)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Δημοσιεύθηκε στις: 04.06.2019

Ημερομηνία: 04.06.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ. ΓΕΜΗ 20951226000 (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ 10650/06/Β/86/22)

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την συνεδρίασή του της 03.06.2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσια Οικονομικά αποτελέσματα 2018

Δημοσιεύθηκε στις: 30.04.2019

Ημερομηνία: 30.04.2019

Ετήσια Οικονομικά αποτελέσματα 2018

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά το έτος 2018 διαμορφώθηκε σε 14,48 εκατ. Ευρώ έναντι 19,35 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017, μειωμένος κατά 25%, λόγω της μειωμένης παραγωγής, συνέπεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την 06.01.2018 και της έλλειψης χρηματοδότησης. Παράλληλα η εταιρία υλοποίησε επενδύσεις 2,4 εκ. ευρώ αναβαθμίζοντας και επεκτείνοντας τις γραμμές παραγωγής, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου  επενδυτικού της σχεδίου από τον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 που αφορά στην θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής της διαδικασίας και την διείσδυση σε νέες καινοτόμες αγορές.  Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 11,66 εκατ. Ευρώ ποσοστό 80,58% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2018 ανήλθαν σε ζημίες 1,39 χιλ.  Ευρώ έναντι ζημιών 288 χιλ. Ευρώ του 2017. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε αρνητικό σε -473,28 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών 802,24χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες 3,59 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 2,27 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες μαζί με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2018 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Δημοσιεύθηκε στις: 25.04.2019

Ημερομηνία: 25.04.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής Εταιρία),  σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και μετά από σχετική γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, ότι στις 25.04.2019 λόγω συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών (Αποφάσεις Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της 07.08.2018 και 04.01.2019) :

– Η κα Αναστασία Βαρβαρέσου, απέκτησε 2.524.713 κοινές ανώνυμες μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 757.413,90 Ευρώ. Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών, η συμμετοχή της στην Εταιρία αυξήθηκε από 659.262 μετοχές (που αντιπροσώπευαν ποσοστό 40,24% επί των δικαιωμάτων ψήφου) σε 3.183.975 μετοχές (που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 50,30%).

– Ο κ. Κων/νος Βαρβαρέσος, απέκτησε 2.153.340 κοινές ανώνυμες μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 646.002,00 Ευρώ. Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών η συμμετοχή του στην Εταιρία αυξήθηκε από 677.161 μετοχές (που αντιπροσώπευαν ποσοστό 41,33% επί των δικαιωμάτων ψήφου) σε 2.830.501 μετοχές (που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 44,72%).

developed by everti.eu

Συνεχίζοντας τη χρήση του website, συμφωνείτε με την πολιτική cookies. περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close