Εταιρικές ανακοινώσεις

Για την Εισαγωγή Μετοχών από μετατροπή μετοχών άλλης κατηγορίας / προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης

Δημοσιεύθηκε στις: 17.10.2019

Ημερομηνία: 17.10.2019

Για την Εισαγωγή Μετοχών από μετατροπή μετοχών άλλης κατηγορίας / προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» (εφεξής Εταιρία) ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27.06.2019, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε τη μετατροπή του συνόλου των 6.330.002 κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας μετοχής τριάντα λεπτών (0,30 Ευρώ) σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την υπ΄ αριθμ. 77678/24.07.2019 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας συνεπεία της εν λόγω μετατροπής. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α.  κατά την συνεδρίαση της 17.10.2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 6.330.002 νέων κοινών  εκ μετατροπής μετοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων 6.330.002 κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 21.10.2019.  Από την επόμενη εργάσιμη 22.10.2019 παύει η διαπραγμάτευση των 6.330.002 κοινών ανώνυμων μετοχών προκειμένου να μετατραπούν σε ισάριθμες κοινές ονομαστικές.

Δικαιούχοι των νέων εκ μετατροπής μετοχών είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την 23.10.2019 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 6.330.002 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. ορίζεται για την 25.10.2019. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της Εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 6.330.002 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 Ευρώ) και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας  (τηλ. 23320 52670, κα Λαναρά Μαρία)

 

Νάουσα,  17.10.2019

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Δημοσιεύθηκε στις: 08.10.2019

Ημερομηνία: 8.10.2019

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Οι Μέτοχοι, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση και στην επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές. 

Ο κ. Υπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπου διαπίστωσε το επίπεδο της τεχνογνωσίας, της τεχνολογίας αιχμής, καθώς και τα καινοτόμα προϊόντα της, τα οποία προορίζονται για εξειδικευμένες αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας, και στην συνέχεια στήριξε έμπρακτα τις προσπάθειες της εταιρίας για να υλοποιηθεί το στρατηγικό της σχέδιο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε στις: 07.10.2019

Ημερομηνία: 7.10.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Η εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπεγράφη Συμφωνία (MoU) στις 7 Οκτωβρίου 2019 για την αναδιάρθρωση των  δανειακών της υποχρεώσεων ως εξής:

  • Υφιστάμενο Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο ύψους 6,1 εκατ. Ευρώ με τις Τράπεζες Πειραιώς, AlphaBank και Αττικής και υφιστάμενο δανεισμό 0,69 εκατ. Ευρώ με την Εθνική με 12ετή αποπληρωμή.
  • Νέο Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο ύψους 2,4 εκατ. Ευρώ με τις Τράπεζες Πειραιώς, Alpha και ΕΤΕ με 7ετή αποπληρωμή στα πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου του Ν. 4399/2016.
  • Υφιστάμενος Δανεισμός για κεφάλαιο κίνησης 4,3 εκατ. Ευρώ με τις Τράπεζες Πειραιώς, ΕΤΕ, Alpha με ανακύκλωση  μέσω  factoring
  • Βραχυπρόθεσμη πίστωση  ύψους 1,1 εκατ. Ευρώ με τις Τράπεζες Πειραιώς, ΕΤΕ, Alpha για προεξόφληση επιχορήγησης

Για την εξασφάλιση των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων θα υπάρξουν προσημειώσεις επί των ακινήτων και του εξοπλισμού της Εταιρίας, προσωπικές εγγυήσεις και ενεχυρίαση μετοχών των βασικών μετόχων. Επίσης τέθηκε όρος για τοποθέτηση Chief Restructuring Officer (CRO).

Με την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων και την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου η Εταιρία, όπως τονίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος  της ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. κ. Αργύρης Σαρρίδης, σύμφωνα με την ανεξάρτητη επισκόπηση επιχειρηματικού πλάνου   (IBR) που εκπονήθηκε από την εταιρία Grant Thornton αποκτά βιώσιμη προοπτική διεισδύοντας σε νέες καινοτόμες niche-αγορές, μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική σταθερότητα, βελτιωμένη ρευστότητα και κερδοφορία. Το ανωτέρω IBR αποτέλεσε τη βάση της συμφωνίας των Τραπεζών με τη ΔΕΗ για την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της εταιρίας και την έγκριση χρηματοδότησης του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου.

Εξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2019

Δημοσιεύθηκε στις: 30.09.2019

Ημερομηνία: 30.09.2019

Εξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2019

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 διαμορφώθηκε σε 6,1 εκατ. Ευρώ έναντι 8,4 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018 μειωμένος κατά 27%, λόγω καθυστέρησης χρηματοδότησης του εγκεκριμένου στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 επιχειρηματικού  σχεδίου της από τις Τράπεζες. Η Εταιρία μέχρι 30.06.2019 προχώρησε σε επενδύσεις 3,4 εκ. ευρώ στα πλαίσια του ανωτέρω εγκεκριμένου προγράμματος και εκτός αυτού, με κεφάλαια των μετόχων, τα διαθέσιμά της και το 25% της εγκριθείσας επιδότησης του Αναπτυξιακού Νόμου με στόχο την θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής της διαδικασίας και την διείσδυση σε νέες καινοτόμες αγορές. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 5,65 εκατ. Ευρώ ποσοστό 92% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου 2019 ανήλθαν σε ζημίες 1,83 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 38,94 χιλ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του 2019 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr

Ανακοίνωση για τη διαδικασία μετατροπής των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές και καταγραφής των μετόχων της κατά το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018

Δημοσιεύθηκε στις: 28.06.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη διαδικασία μετατροπής των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές και καταγραφής των μετόχων της κατά το άρθρο 184 του Ν.4548/2018

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» της 27ης Ιουνίου 2019 αποφάσισε την αντικατάσταση των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές κατ ́ εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανακοινώνει ότι η ονομαστικοποίηση των μετοχών οφείλει να γίνει μέχρι την 31.12.2019. Επειδή οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για την διαδικασία καταγραφής των μετόχων της θα ακολουθηθούν οι κανόνες για τη νομιμοποίηση των μετόχων ενόψει συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018.
Ειδικότερα, για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (παράγραφος 5.3.7 περί «Εισαγωγής μετοχών λόγω μετατροπής μετοχών άλλης κατηγορίας»). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το βιβλίο μετόχων της Εταιρίας θα τηρείται από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρίας, ως αυτό τροποποιήθηκε με την από 27.06.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και εκκρεμεί η καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται βάσει ενημέρωσης που θα λαμβάνει η Εταιρία είτε με την ηλεκτρονική σύνδεσή της με τις υπηρεσίες μητρώου του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε., είτε μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας να επικαιροποιήσουν ή/και συμπληρώσουν τα καταγεγραμμένα στοιχεία τους στην Μερίδα Επενδυτή και στον Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., δεδομένου ότι στο βιβλίο μετόχων πρέπει να αναγράφονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 τα εξής στοιχεία : i) το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία του μετόχου, ii) η διεύθυνση του μετόχου ή η έδρα της εταιρίας μετόχου, iii) το επάγγελμα, iv) η εθνικότητα και v) ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών του.
Η Εταιρία θα ενημερώνει τους μετόχους εγκαίρως για τις εξελίξεις επί του θέματος.
Νάουσα, 28.06.2019 Το Διοικητικό Συμβούλιο

developed by everti.eu

Συνεχίζοντας τη χρήση του website, συμφωνείτε με την πολιτική cookies. περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close