Εταιρικές ανακοινώσεις

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Δημοσιεύθηκε στις: 04.01.2019

Ημερομηνία: 04.01.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε στις 04.01.2019 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως δύο (2) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσώπησαν συνολικά ποσοστό 81,57% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 1.336.423 μετοχές επί συνόλου 1.638.344. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι αποφάσεις επί αυτών έχουν ως ακολούθως :

1 Επανασυζήτηση του θέματος 2 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 07.08.2018 που συγκλήθηκε με την από 16.07.2018 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και πραγματοποιήθηκε την 07.08.2018, ήτοι του θέματος για την «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των 1.500.000,00 Ευρώ  με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, έκδοση νέων κοινών ανώνυμων μετοχών εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου», καθότι οι διαδικασίες για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου βρίσκονται σε εξέλιξη από τις Αρμόδιες Αρχές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επανεγκρίθηκε με ψήφους 1.336.423 (100% των παρισταμένων) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ποσού Ευρώ 1.474.509,60, μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ανώνυμων, μετά ψήφου μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία τρεις (3) νέες κοινές ανώνυμες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή  ανώνυμη μετοχή, με έκδοση 4.915.032 μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30 Ευρώ) και τιμή διάθεσης έκαστης τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30 Ευρώ) ήτοι στο άρτιο, με καταβολή μετρητών.  Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται πλέον σε 1.966.012,80 Ευρώ διηρημένο σε 6.553.376 μετοχές αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 Ευρώ).

  • Η τιμή διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της εταιρίας κατά το χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως.
  • Το δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., μία εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, η δε ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία της παρούσης Γενικής Συνέλευσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
  • Κλάσματα δικαιωμάτων δε θα εκδοθούν.
  • Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εφόσον διαπιστώσει τον τελικό αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών, να τις διαθέσει κατά την κρίση του, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
  • Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας με ποσοστό μεγαλύτερο από 5% δήλωσαν :

Η κα Α. Βαρβαρέσου ότι θα συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ασκώντας ολικώς τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν στην επικείμενη αύξηση, θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. και επίσης εκδήλωσε την πρόθεσή της να αποκτήσει πρόσθετες πέραν των αναλογουσών σε αυτήν μετοχές, εφόσον μείνουν αδιάθετες.

Ο κ. Κων/νος Βαρβαρέσος ότι θα συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ασκώντας ολικώς τα δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούν στην επικείμενη αύξηση, θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. και επίσης εκδήλωσε την πρόθεσή του να αποκτήσει πρόσθετες πέραν των αναλογουσών σε αυτόν μετοχές, εφόσον μείνουν αδιάθετες.

  • Σε περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα είναι πλήρης σύμφωνα με το άρθρο 13 α του Κ.Ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης.
  • Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών ή/και των τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. – 04.01.2019

Δημοσιεύθηκε στις: 13.12.2018

Ημερομηνία: 13.12.2018

Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. – 04.01.2019

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και  το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την συνεδρίασή του της 12 Δεκεμβρίου 2018,  καλούνται οι  κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 04 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

 

Πρόσκληση (PDF)

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου (doc)

 

Ανακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

Δημοσιεύθηκε στις: 26.11.2018

Ημερομηνία: 26.11.2018

Ανακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005, η εταιρία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2017 των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό συμπεράσματος χωρίς επιφύλαξη.

Αλλαγή εσωτερικού ελεγκτή

Δημοσιεύθηκε στις: 05.10.2018

Ημερομηνία: 05.10.2018

Αλλαγή εσωτερικού ελεγκτή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η κα Καλλιόπη Σεραφείμ αναλαμβάνει από σήμερα τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή, σε αντικατάσταση του κ.  Daniel Corominas.

Ανακοίνωση για την εισαγωγή μετοχών λόγω reverse split

Δημοσιεύθηκε στις: 04.10.2018

Ημερομηνία: 04.10.2018

Ανακοίνωση για την εισαγωγή μετοχών λόγω reverse split, αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.»

Η εταιρία με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ενημερώνει το Επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε την 07.08.2018 αποφάσισε μεταξύ άλλων :

(i) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά Ευρώ 3,60 λόγω κεφαλαιοποίησης τμήματος του κατ΄ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20 ειδικού αποθεματικού της εταιρίας και την ταυτόχρονα

(ii) αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ανώνυμης μετά ψήφου μετοχής της εταιρίας από 0,30 Ευρώ σε 3,00 Ευρώ και μείωση του συνολικού αριθμού αυτών από 16.383.428 σε 1.638.344 νέες κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές της εταιρίας με συνένωση των εν λόγων μετοχών (reverse split) σε αναλογία δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές της εταιρίας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της εταιρίας και

(iii) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ανώνυμης μετά ψήφου μετοχής της εταιρίας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), από 3,00 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν, 2190/1920.

Σε περίπτωση που προκύψουν κλάσματα μετοχών από τη συνένωση των μετοχών (reverse split), θα πωληθούν από την Εταιρία σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Την 11.09.2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ΄ αριθμ. 94102/11.09.2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας που αφορά στις ανωτέρω εταιρικές πράξεις.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 04.10.2018 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 1.638.344 κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ σε αντικατάσταση των υφιστάμενων 16.383.428 κοινών ανώνυμων μετοχών και ενημερώθηκε και για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ανώνυμης μετά ψήφου μετοχής της εταιρίας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), από 3,00 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν, 2190/1920

Με απόφαση της εταιρίας, η 08.10.2018 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στων 16.383.428 υφιστάμενων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την επόμενη εργάσιμη 09.10.2018 παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 10.10.2018 (record date) ως μέτοχοι της εταιρίας.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 1.638.344 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την τελική  νέα ονομαστική αξία 0,30 Ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για τις 12.10.2018.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 1.638.344 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 0,30 Ευρώ. Η τιμή εκκίνησης των νέων μετοχών στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ΄ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (23320 57670).

developed by everti.eu

Συνεχίζοντας τη χρήση του website, συμφωνείτε με την πολιτική cookies. περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close