Ανακοίνωση σχετικά με τη μερική κάλυψη της Α.Μ.Κ.

Hμερομηνία: 15.07.2013

Ανακοίνωση σχετικά με τη μερική κάλυψη της Α.Μ.Κ.

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14ης Φεβρουαρίου 2013 και πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης (από 28.06.2013 έως και 12.07.2013), με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, καλύφθηκε κατά ποσοστό 64,21% με την καταβολή συνολικού ποσού 1.323.309,30 Ευρώ που αντιστοιχεί σε 4.411.031 νέες κοινές ανώνυμες, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η καθεμία, ενώ 2.459.022 μετοχές έμειναν αρχικά αδιάθετες.

Με την από 13.07.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, 1.667.318 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν σε μετόχους της εταιρίας με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό της κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να ανέρχεται σε 88,48% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να διαμορφώνεται σε 1.823.504,70 Ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 13α Κ.Ν. 2190/1920 και την απόφαση της από 14.02.2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, δηλαδή κατά 1.823.504,70 Ευρώ με την έκδοση 6.078.349 νέων κοινών ανωνύμων, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, ενώ τα συνολικά έσοδα της έκδοσης ανέρχονται σε 1.823.504,70 Ευρώ.

Η εταιρία με νεότερη ανακοίνωσή της θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της στο Χ.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

developed by everti.eu

Συνεχίζοντας τη χρήση του website, συμφωνείτε με την πολιτική cookies. περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close